O projekcie

Projekt „Bądź POWER! – edycja II” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Dla kogo

Grupę docelową w projekcie stanowi 80 osób młodych w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, które są bierne zawodowo, należą do grupy NEET i zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC(kryterium nie ma zastosowania w sytuacji kierowania wsparcia do osób należących do kategorii imigrantów i reemigrantów) oraz osoby pracujące w okresie 01.02.2019r.-31.03.2020r., z wyłączeniem

grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Rekrutacja

Planowany termin rekrutacji uczestników:

LUTY- WRZESIEŃ 2019 r.

Dokumentacja rekrutacyjna poniżej do pobrania.

Zachęcamy do osobistego spotkania z Zespołem Projektowym, w Biurze Projektu lub w wyznaczonym przez Państwa dogodnym miejscu,  podczas którego przedstawimy Państwu zakres projektu, działania, formy wsparcia, ...

Planowane efekty

  • Nabycie kwalifikacji  przez min. 50% grupy docelowej
  • Podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:
  • min. 39% osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3))
  • min. 54% dla pozostałych osób nienależących do ww. grup
  • Wskaźnik efektywności zawodowej min. 27% w przypadku osób pracujących